قطارهایی که در دولت سیزدهم به ایستگاه رسید

قطارهایی که در دولت سیزدهم به ایستگاه رسید
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- دولت سیزدهم با ریل گذاری ۱۷۸ کیلومتر از خطوط ریلی در دو سال اخیر توانست راه آهن مسافری زاهدان – خاش و میانه- بستان آباد را به شبکه ریلی کشور متصل کند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85142996/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF

  فروش پروازهای اربعین خارج از سامانه فروش شرکت‌ها ممنوع است