قطارهای حومه‌ای رجا بعد از ۳ ماه توقف، به سیر بازگشت

قطارهای حومه‌ای رجا بعد از ۳ ماه توقف، به سیر بازگشت
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- مدیرعامل راه آهن با اعلام اینکه به علت عدم تزریق نقدینگی شرکت قطارهای رجا با فرسودگی ناوگان‌ مواجه است، گفت: ریل باس‌های رجا که به علت عدم ایمنی از سیر خارج شده بود از ابتدای مهرماه به روی ریل بازگشت.

منبع: https://www.irna.ir/news/85241022/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%AC%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%DB%B3-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AAمنبع: https://www.irna.ir/news/85241022/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%AC%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%DB%B3-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA