قطار ترکیبی کربلا دو سرویس قبل از اربعین خواهد داشت

قطار ترکیبی کربلا دو سرویس قبل از اربعین خواهد داشت
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- معاون مسافری شرکت راه‌آهن گفت: قطار ترکیبی کربلا با هماهنگی انجام شده با عراق، دو سرویس قبل از اربعین خواهد داشت و در مجموع تا هفته نخست مهر پنج سرویس رفت و پنج سرویس برگشت پیش‌بینی شده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85203752/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D8%AF%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B3-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AAمنبع: https://www.irna.ir/news/85203752/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D8%AF%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B3-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA