قطار حومه‌ای پرند با پیشرفت فیزیکی ۳۰ درصد تحویل دولت سیزدهم شد

قطار حومه‌ای پرند با پیشرفت فیزیکی ۳۰ درصد تحویل دولت سیزدهم شد
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه قطار حومه ای پرند با پیشرفت فیزیکی ۳۰ درصد تحویل دولت سیزدهم شد، از تکمیل این خط ریلی به طول ۱۸ کیلومتر و بهره‌برداری از این پروژه ملی در آینده نزدیک خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85304165/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%DB%B3%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85