قطعه جدید ۲۲ کیلومتری آزادراه تهران- شمال به‌زودی افتتاح می‌شود

قطعه جدید ۲۲ کیلومتری آزادراه تهران- شمال به‌زودی افتتاح می‌شود
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌و نقل کشور گفت: قطعه جدید آزادراه تهران- شمال به طول ۲۲ کیلومتر که شامل باند غربی قطعه دوم است، تیر امسال افتتاح می‌شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85144033/%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DB%B2%DB%B2-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85144033/%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DB%B2%DB%B2-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF