قطعه نخست آزادراه شهید سلیمانی با حضور رییس جمهور افتتاح شد

قطعه نخست آزادراه شهید سلیمانی با حضور رییس جمهور افتتاح شد
کرج – مجله خبری راه و ساختمان- قطعه نخست آزاد راه سردار شهید قاسم سلیمانی صبح جمعه با حضور رییس جمهور در استان البرز به بهره برداری رسید.

منبع: https://www.irna.ir/news/85315486/%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D8%AF