قیمت نهضت ملی مسکن در تمام پروژه های استان تهران یکسان است

قیمت نهضت ملی مسکن در تمام پروژه های استان تهران یکسان است
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با بیان اینکه قیمت نهضت ملی مسکن در تمام پروژه‌های استان تهران بر اساس مصوبه شورای مسکن یکسان است، گفت: آورده متقضایان متناسب با متراژ برای هر پروژه متفاوت است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85225754/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AAمنبع: https://www.irna.ir/news/85225754/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA