مالیات مسکن مهر پرند بر عهده سازندگان است نه خریدار/زرنگ‌بازی جدید سازندگان

مالیات مسکن مهر پرند بر عهده سازندگان است نه خریدار/زرنگ‌بازی جدید سازندگان
تهران – مجله خبری راه و ساختمان – مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید پرند در خصوص اخذ مالیات ۲۰ میلیون تومانی از خریداران مسکن مهر این شهر گفت: مالیات واحدهای مسکن مهر پرند ۲۰ میلیون تومان نیست.

منبع: https://www.irna.ir/news/85234902/%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D9%87%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%87-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85234902/%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D9%87%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%87-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF