متصدیان بنگاه‌های معاملات ملکی حق تنظیم قرارداد پیش‌فروش را ندارند

متصدیان بنگاه‌های معاملات ملکی حق تنظیم قرارداد پیش‌فروش را ندارند
شهرری – مجله خبری راه و ساختمان – معاون حوزه‌قضایی بخش کهریزک اعلام کرد: متصدیان بنگاه‌های معاملات ملکی در حقیقت نقش مشاور و راهنمای خرید متقاضیان را ایفا کرده و اساساً حق تنظیم هیچگونه قرارداد پیش‌فروش را ندارند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85168408/%D9%85%D8%AA%D8%B5%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%84%DA%A9%DB%8C-%D8%AD%D9%82-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B1%D8%A7

  آغاز تبلیغ سفر مصر و شوخی با ضرغامی و نیمار