متقاضیان نهضت ملی مسکن در اراک خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند

متقاضیان نهضت ملی مسکن در اراک خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند
اراک – مجله خبری راه و ساختمان – شماری از متقاضیان نهضت ملی مسکن در اراک روز دوشنبه با حضور مقابل اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی از مدیران این مجموعه خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85219844/%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85219844/%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF