متوسط تاخیر پرواز ایرلاین‌ها به ۱۰۷ دقیقه رسید

در تیر ماه ۱۴۰۲ حداقل ۸۰ درصد نشست و برخاست کل پروازها به‌ترتیب در ۱۰ فرودگاه مهرآباد، مشهد، شیراز، کیش، تبریز، اهواز، اصفهان، بندرعباس، خلیج فارس (عسلویه) و کرمان انجام شده است. از این میزان، حداقل ۸۰ درصد نشست و برخاست پروازهای داخلی به ترتیب در ۱۰ فرودگاه مهرآباد، مشهد، شیراز، کیش، اهواز، تبریز، اصفهان، بندرعباس، خلیج فارس (عسلویه) و کرمان انجام شده و حداقل ۸۰ درصد نشست و برخاست پروازهای بین‌المللی در پنج فرودگاه مشهد، شیراز، تبریز، اصفهان و لارستان انجام شده است.

متوسط تاخیر پرواز ایرلاین‌ها به ۱۰۷ دقیقه رسید

در تیر ماه ۱۴۰۲ شرکت‌های اروان، معراج و کیش‌ایر با ۶۷، ۵۸ و ۴۹ درصد بیشترین و شرکت‌های هواپیمایی آساجت و ماهان به ترتیب با ۲ و ۷ درصد در پروازهای برنامه‌ای مسافری، کمترین درصد تاخیر را دارند؛ به عبارت دیگر شرکت‌های هواپیمایی آساجت و ماهان بهترین عملکرد را داشته‌اند.

طبق آمار شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، در تیرماه ۱۴۰۲، ۲۸ درصد پروازهای خروجی تاخیر داشتند و متوسط زمان تاخیر پرواز ایرلاین‌ها، به ۱۰۷ دقیقه افزایش یافت.

همچنین نسبت به ماه گذشته، شرکت‌های هواپیمایی معراج و کیش‌ایر به ترتیب با ۲۱ و ۱۳ درصد افزایش بیشترین و شرکت‌های هواپیمایی کاسپین، ساها و آتاایر به‌ترتیب با ۹، ۸ و ۸ درصد کاهش در پروازهای برنامه‌ای مسافری، کمترین تغییر درصد رشد پروازهای تاخیردار را دارند؛ به‌ عبارت دیگر شرکت‌های هواپیمایی کاسپین، ساها و آتاایر بهترین عملکرد را نسبت به ماه گذشته داشته‌اند.

به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش منتشرشده توسط مرکز اطلاعات و آمار شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، کل پروازهای فرودگاه‌های تحت مالکیت شرکت در تیرماه ۱۴۰۲ نسبت به ماه مشابه سال گذشته در نشست و برخاست یک درصد و در اعزام و پذیرش مسافر شش درصد کاهش و در ارسال و پذیرش بار و پست یک درصد افزایش داشته است.

  آغاز فصل شکوفایی روابط تجاری ایران و ترکمنستان

در بخش پروازهای باطل‌شده نیز شرکت‌های هواپیمایی زاگرس و معراج با ۷۵ و ۶۹ درصد بیشترین و شرکت‌های هواپیمایی اروان و پویاایر با ۰ و ۴ درصد درکل پروازهای دارای مجوز، کمترین درصد پروازهای ابطالی را دارند؛ به عبارت دیگر شرکت‌های هواپیمایی اروان و پویاایر بهترین عملکرد را داشته‌اند.

کل پروازهای فرودگاه‌های تحت مالکیت شرکت در تیر ماه ۱۴۰۲ نسبت به ماه گذشته در نشست و برخاست یک درصد و اعزام و پذیرش مسافر چهار درصد کاهش و در ارسال و پذیرش بار و پست چهار درصد افزایش داشته است. پروازهای داخلی فرودگاه‌های تحت مالکیت شرکت در تیر ماه ۱۴۰۲ نسبت به ماه گذشته در نشست و برخاست سه درصد، اعزام و پذیرش مسافر شش درصد و ارسال و پذیرش بار و پست چهار درصد کاهش داشته است. پروازهای بین‌المللی نیز نسبت به ماه گذشته در نشست و برخاست ۱۰ درصد، اعزام و پذیرش مسافر ۱۶ درصد و ارسال و پذیرش بار و پست ۳۰ درصد افزایش داشته است.

متوسط تاخیر پرواز ایرلاین‌ها به ۱۰۷ دقیقه رسید

متوسط زمان تاخیر پروازهای تاخیردار در تیرماه به ۱۰۷ دقیقه رسیده است؛ در حالی‌که متوسط زمان تاخیر پروازهای تاخیردار در خرداد ماه ۹۴ دقیقه بود و این حاکی از افزایش ۱۳ درصدی نسبت به ماه گذشته است. در این میان ایرلاین‌های ایران‌ایر با ۱۶۴، کیش‌ایر با ۱۵۱، معراج با ۱۲۲، کارون با ۱۲۱، ایرتور با ۱۲۰، چابهار و وارش با ۱۰۶، آتاایر با ۱۰۴ دقیقه، متوسط تاخیرهایشان بیشتر از ۱۰۰ دقیقه بود.

مسیر مهرآباد به مشهد در این بازه با تعداد ۸۰۲ پرواز، پرترددترین مسیر در پروازهای داخلی است و بیشترین مسافر در مسیر مشهد به مهرآباد بوده است. در میان پروازهای بین‌المللی هم مسیر نجف به مشهد با تعداد ۲۴۰ پرواز، پرترددترین مسیر در پروازهای بین‌المللی بوده و بیشترین مسافر نیز در همین مسیر بوده است.  

  بررسی وضعیت راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان در کمیسیون اصل نود

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402060100824/%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B0%DB%B7-%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82%D9%87-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF

پروازهای داخلی فرودگاه‌های تحت مالکیت شرکت در تیر ماه ۱۴۰۲ نسبت به ماه مشابه سال گذشته در نشست و برخاست پنج درصد، اعزام و پذیرش مسافر هفت درصد و ارسال و پذیرش بار و پست پنج درصد کاهش داشته است. پروازهای بین‌المللی فرودگاه‌های تحت مالکیت شرکت نیز نسبت به ماه مشابه سال گذشته در نشست و برخاست ۱۷ درصد، اعزام و پذیرش مسافر هشت درصد و ارسال و پذیرش بار و پست ۲۰ درصد افزایش داشته است.

در جدول منتشرشده شرکت فرودگاه‌ها، نام ۲۱ شرکت هواپیمایی فعال آمده است که در تیرماه سال ۱۴۰۲، درمجموع ۱۳ هزار و ۹۴۹ پرواز انجام داده‌اند و ۳۹۴۸ پرواز با تاخیرهای بیشتر از ۳۰ دقیقه داشته‌اند؛ میزان تاخیر پروازهای خروجی تاخیردار، ۴۲۰ هزار و ۸۸۵ دقیقه معادل ۷۰۱۵ ساعت و ۲۹۲ روز بوده که ۲۸ درصد پروازها را شامل می‌شود؛ در خردادماه ۱۴۰۲ نیز ۲۸ درصد پروازها تاخیر بیش از ۳۰ دقیقه داشتند.

در تیرماه ۱۴۰۲، پروازهای داخلی ۹۰ درصد از کل نشست و برخاست پروازهای مسافری را اختصاص داده‌اند که حدود ۹۰ درصد اعزام و پذیرش مسافر و ۸۰ درصد ارسال و پذیرش بار و پست را شامل می‌شود.