مجوز شرکت‌های خارجی و داخلی برای سرمایه‌گذاری در توسعه فرودگاه‌های کشور

مجوز شرکت‌های خارجی و داخلی برای سرمایه‌گذاری در توسعه فرودگاه‌های کشور
تهران – مجله خبری راه و ساختمان – طبق برنامه هفتم توسعه به شرکت‌های داخلی و خارجی اجازه داده می‌شود در مدت اجرای این برنامه نسبت به سرمایه‌گذاری در توسعه فرودگاه‌های کشور اقدام کنند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85296687/%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C

  اعزام بیش از ۲۵ هزار زائر خانه خدا در ۱۵ روز نخست عملیات حج