مجوز یک‌هزار میلیارد ریالی کمک به زیرساخت اقدام ملی در استان مرکزی دریافت شد+فیلم

مجوز یک‌هزار میلیارد ریالی کمک به زیرساخت اقدام ملی در استان مرکزی دریافت شد+فیلم
اراک – مجله خبری راه و ساختمان – مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی گفت: مجوز یک‌هزار میلیارد ریالی برای کمک به زیرساخت طرح اقدام ملی مسکن با حمایت استاندار و پیگیری راه و شهرسازی دریافت شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85206872/%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86منبع: https://www.irna.ir/news/85206872/%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86