محدودیت‌های ترافیکی به جاده‌های مازندران بازگشت

محدودیت‌های ترافیکی به جاده‌های مازندران بازگشت
ساری- مجله خبری راه و ساختمان- رییس پلیس راه مازندران از اعمال اجرای طرح محدودیت‌های ترافیکی در جاده‌های ارتباطی این استان با هدف تسهیل در تردد خودرویی خبرداد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85133725/%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AAمنبع: https://www.irna.ir/news/85133725/%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA