محدودیت‌های ترافیکی مازندران در اولین روز مهر

محدودیت‌های ترافیکی مازندران در اولین روز مهر
ساری- مجله خبری راه و ساختمان- محدودیت‌های ترافیکی امروز شنبه اول مهر تا روز دوشنبه سه مهر همچنان در جاده‌های مازندران اعمال می‌شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85236770/%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D9%87%D8%B1منبع: https://www.irna.ir/news/85236770/%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D9%87%D8%B1