مدیرعامل فرودگاه‌های کشور: ۳۰۰ میلیارد تومان به بازسازی فرودگاه سیرجان اختصاص یافت

مدیرعامل فرودگاه‌های کشور: ۳۰۰ میلیارد تومان به بازسازی فرودگاه سیرجان اختصاص یافت
کرمان – مجله خبری راه و ساختمان – معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران گفت: ۳۰۰ میلیارد تومان برای بازسازی، تکمیل و بهسازی باند فرودگاه سیرجان اختصاص یافت و تا مهرماه سال جاری این طرح به اتمام می‌رسد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85165498/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%DB%B3%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87منبع: https://www.irna.ir/news/85165498/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%DB%B3%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87