مدیرکل دفتر توسعه فرهنگی شهرهای جدید: در مسکن مهر به خدمات اجتماعی وارد شدیم 

مدیرکل دفتر توسعه فرهنگی شهرهای جدید: در مسکن مهر به خدمات اجتماعی وارد شدیم 
پردیس- مجله خبری راه و ساختمان – مدیرکل دفتر توسعه فرهنگی و شهرهای جدید گفت: در حوزه مسکن مهر از حوزه کالبدی و ساختمانی به حوزه خدمات اجتماعی و فرهنگی ورود کردیم.

منبع: https://www.irna.ir/news/85316512/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8Cمنبع: https://www.irna.ir/news/85316512/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C