مدیرکل راهداری استان اردبیل: خبرنگاران همراه و همیار راهداران هستند

مدیرکل راهداری استان اردبیل: خبرنگاران همراه و همیار راهداران هستند
اردبیل-مجله خبری راه و ساختمان- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اردبیل گفت: اصحاب رسانه و خبرنگاران نقش مهمی در فرایند اطلاع رسانی بویژه در شرایط جوی بحرانی ایفا می‌کنند و همراه و همیار بزرگی برای راهداران هستند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85194917/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86منبع: https://www.irna.ir/news/85194917/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86