مدیر عامل بانک مسکن بر اهمیت بهره‌مندی از دانش روز در مسکن‌سازی تاکید کرد

مدیر عامل بانک مسکن بر اهمیت بهره‌مندی از دانش روز در مسکن‌سازی تاکید کرد
تهران – مجله خبری راه و ساختمان – مدیر عامل بانک با اشاره به ضرورت پیگیری اجرای کامل قانون نهضت ملی مسکن، بر اهمیت بهره‌مندی از دانش روز در مسکن سازی تاکید کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85164883/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8Cمنبع: https://www.irna.ir/news/85164883/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C