مدیر عامل راه آهن: شبکه ریلی کشور در حالت پایدار قرار دارد


مشهد -مجله خبری راه و ساختمان-مدیر عامل راه آهن گفت:کل شبکه ریلی کشور در حالت پایدار قرار دارد و امشب هیچ مسافری در بین راه نخواهد مانندمنبع