مذاکرات ۱۵ ساله ایران و سوریه در یک‌سال اخیر به مرحله اجرایی رسیده است 

مذاکرات ۱۵ ساله ایران و سوریه در یک‌سال اخیر به مرحله اجرایی رسیده است 
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- وزیر اقتصاد و تجارت خارجی سوریه گفت: مذاکرات ۱۵ ساله ایران و سوریه در یک‌سال اخیر به مرحله اجرایی رسیده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85318105/%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DB%B1%DB%B5-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C