مرتضوی: جلسه ویژه وزارت کار برای «ساخت یک میلیون مسکن کارگری»برگزار می‌شود

مرتضوی: جلسه ویژه وزارت کار برای «ساخت یک میلیون مسکن کارگری»برگزار می‌شود
تهران-مجله خبری راه و ساختمان – وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی گفت: به دنبال این هستیم تا با مسئولان وزارت راه و شهرسازی و بانک ها در حوزه مسکن کارگری بحث و گفتگو کنیم تا یک میلیون واحد مسکونی بسازیم و کمک ویژه ای به جامعه کارگری کنیم تا مسکن دار شوند که کار بزرگی است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85277284/%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1منبع: https://www.irna.ir/news/85277284/%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1