مردمی‌سازی راهکار سرعت بخشیدن به نهضت ملی مسکن/ طبس، نمونه موفق ساخت واحدهای یک‌طبقه 

مردمی‌سازی راهکار سرعت بخشیدن به نهضت ملی مسکن/ طبس، نمونه موفق ساخت واحدهای یک‌طبقه 
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- یک کارشناس حوزه مسکن با اشاره به افزایش سرعت ساخت‌وساز با توسعه افقی و سپردن آن به خود متقاضیان، گفت: واگذاری ساخت به مردم نه تنها موجب تسریع در روند ساخت مسکن می‌شود، بلکه موجب کاهش هزینه‌ها در این بخش نیز خواهد شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85163493/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%B7%D8%A8%D8%B3-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82منبع: https://www.irna.ir/news/85163493/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%B7%D8%A8%D8%B3-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82