مساحت تحت خشکسالی تهران به ۹۹.۸ درصد رسید

مساحت تحت خشکسالی تهران به ۹۹.۸ درصد رسید
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- سازمان هواشناسی از گستردگی خشکسالی در دوره ۱۰ ساله خبر داد و اعلام‌کرد: تهران از نظر درصد وسعت تحت تاثیر خشکسالی با ۹۹.۸۴ درصد مساحت درگیر، در رتبه دوم استان‌های درگیر خشکسالی کشور قرار دارد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85140345/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DB%B9%DB%B9-%DB%B8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85140345/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DB%B9%DB%B9-%DB%B8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF