مسافران قطار شهری ورامین – تهران به استاندار چه گفتند؟

مسافران قطار شهری ورامین - تهران به استاندار چه گفتند؟
ورامین – مجله خبری راه و ساختمان – استاندار تهران به منظور بررسی وضعیت خدمات رسانی قطار شهری تهران – ورامین- پیشوا، امروز شنبه با قطار به ورامین سفر کرد و پای درد دل مردم و مسافران نشست.

منبع: https://www.irna.ir/news/85136004/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%86%D9%87-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AF