مسکن مهر میارکلای ساری غرق در مشکلات؛ کو گوش شنوا؟

مسکن مهر میارکلای ساری غرق در مشکلات؛ کو گوش شنوا؟
ساری- مجله خبری راه و ساختمان- مسکن مهر میارکلا ساری که قرار بود سال ۱۳۸۸ به متقاضیانش تحویل شود طی بیشتر از ۱۴ سال به چنان مشکل بغرنجی تبدیل شده که گویی راه حلی برایش وجود ندارد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85234692/%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%88-%DA%AF%D9%88%D8%B4-%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7منبع: https://www.irna.ir/news/85234692/%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%88-%DA%AF%D9%88%D8%B4-%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7