مشارکت چندین ایرلاین در انتقال زائران جا مانده از پروازهای اربعین

مشارکت چندین ایرلاین در انتقال زائران جا مانده از پروازهای اربعین
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- بازرس سازمان بازرسی کل کشور مستقر در فرودگاه امام خمینی (ره) از مشارکت شرکت‌های هواپیمایی برای جابجایی زائران جامانده از پرواز در عملیات اربعین امسال خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85221582/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%DA%86%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86منبع: https://www.irna.ir/news/85221582/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%DA%86%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86