مطالعات اولیه بازنگری طرح جامع تهران آغاز شد

مطالعات اولیه بازنگری طرح جامع تهران آغاز شد
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران از آغاز مطالعات اولیه برای بازنگری طرح جامع تهران خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85317834/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85317834/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF