مطالعات جامع بررسی تاثیرات کاهش تراز آب دریای خزر آغاز شد 

مطالعات جامع بررسی تاثیرات کاهش تراز آب دریای خزر آغاز شد 
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- سرپرست اداره‌کل مهندسی سواحل و بنادر با اعلام تسریع بیش از پیش روند کاهش تراز آب دریای خزر، از آغاز مطالعات جامع در این زمینه خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85339139/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B2%D8%B1-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85339139/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B2%D8%B1-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF