مطالعات حریم گسل‌های سطح شهر سمنان به پایان رسید 

مطالعات حریم گسل‌های سطح شهر سمنان به پایان رسید 
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی از اتمام مطالعات حریم گسل‌های شهر سمنان توسط آن مرکز، خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85394448/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%DA%AF%D8%B3%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF

  سرپرست فرمانداری تالش: جاده دسترسی روستای مردوان تعریض و بازسازی شود