مطالعات حریم گسل ۱۰ شهر امسال به اتمام می‌رسد

مطالعات حریم گسل ۱۰ شهر امسال به اتمام می‌رسد
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- سرپرست مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اعلام اینکه مطالعات حریم گسلی ۱۰ شهر امسال به اتمام می‌رسد از تکمیل مطالعات حریم گسلی شیراز و مراحل نهایی حریم گسلی شهرهای بم و سی‌سخت خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85157691/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%DA%AF%D8%B3%D9%84-%DB%B1%DB%B0-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85157691/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%DA%AF%D8%B3%D9%84-%DB%B1%DB%B0-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%AF