مطالعات ژئوتکنیک و کنترل کیفی نهضت ملی مسکن در ۲۸ استان انجام شد

مطالعات ژئوتکنیک و کنترل کیفی نهضت ملی مسکن در ۲۸ استان انجام شد
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک از انجام مطالعات ژئوتکنیک و کنترل کیفی نهضت ملی مسکن در ۲۸ استان کشور خبر داد و گفت: بیشترین مطالعاتی در حال انجام توسط شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک در بخش مسکن در استان‌های تهران، مرکزی، اصفهان و فارس است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85288650/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%DA%98%D8%A6%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D9%88-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85منبع: https://www.irna.ir/news/85288650/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%DA%98%D8%A6%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D9%88-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85