معاون استاندار مرکزی بر تعیین تکلیف زمین‌های مسکونی رها شده تاکید کرد

معاون استاندار مرکزی بر تعیین تکلیف زمین‌های مسکونی رها شده تاکید کرد
اراک – مجله خبری راه و ساختمان – معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی بر تعیین تکلیف زمین‌های مسکونی رها شده تاکید کرد و گفت: در صورتی که این اراضی در بازه زمانی مشخص تعیین تکلیف نشوند تغییر کاربری می‌شوند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85135977/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85135977/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF