معاون رئیس جمهور: ۱۱ هزار میلیارد ریال برای تکمیل آزادراه قزوین- رشت هزینه شد

معاون رئیس جمهور: ۱۱ هزار میلیارد ریال برای تکمیل آزادراه قزوین- رشت هزینه شد
رشت – مجله خبری راه و ساختمان – معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: در ۲ سال گذشته ۱۱ هزار میلیارد ریال منابع برای تکمیل آزاد راه قزوین – رشت (قطعه منجیل – رودبار) تامین و هزینه شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85414794/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%DB%B1%DB%B1-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86منبع: https://www.irna.ir/news/85414794/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%DB%B1%DB%B1-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86