معاون سازمان راهداری: عملیات بازسازی ۱۰ کیلومتر از جاده چالوس آغاز شد

معاون سازمان راهداری: عملیات بازسازی ۱۰ کیلومتر از جاده چالوس آغاز شد
تهران – مجله خبری راه و ساختمان – عملیات بازسازی ۱۰ کیلومتر از مسیر کرج به گچسر در محور چالوس که در پی وقوع سیل بی سابقه اخیر آسیب دید، آغاز شده و در مرحله اجرا است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85137404/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DB%B1%DB%B0-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%86%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3منبع: https://www.irna.ir/news/85137404/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DB%B1%DB%B0-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%86%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3