معاون وزیر راه: متوسط صدور پروانه های ساختمانی به یکماه کاهش یافته استمعاون وزیر راه: متوسط صدور پروانه های ساختمانی به یکماه کاهش یافته است
ایلام – مجله خبری راه و ساختمان – معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: متوسط صدور پروانه های ساختمانی در کشور از ۶ ماه به یکماه کاهش یافته استمنبع