معاون وزیر راه و شهرسازی: ساخت خانه‌های ۲۵ متری سیاست دولت نیست

معاون وزیر راه و شهرسازی: ساخت خانه‌های ۲۵ متری سیاست دولت نیست
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی ضمن رد عرضه خانه‌های ۲۵ تا ۳۵ متری به عنوان سیاست وزارت راه و شهرسازی، گفت: معماری واحدها تا طراحی شهرها منطبق با سیاست معماری ایرانی- اسلامی انجام می‌شود که در این خصوص نظرات صاحبان فن و دانشگاهیان نیز دخیل است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85226856/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%B2%DB%B5-%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AAمنبع: https://www.irna.ir/news/85226856/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%B2%DB%B5-%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA