معاون وزیر راه: پیمانکاران غیرفعال از طرح نهضت ملی مسکن کنار گذاشته می‌شوند

معاون وزیر راه: پیمانکاران غیرفعال از طرح نهضت ملی مسکن کنار گذاشته می‌شوند
کرمان – مجله خبری راه و ساختمان – معاون وزیر راه و شهرسازی و سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن با بیان اینکه مطالعات همه شهرک‌های نهضت ملی مسکن را انجام می‌دهیم، گفت: پیمانکارانی که پای کار نیستند از پروژه‌های مسکن کنار گذاشته می‌شوند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85164333/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1