ممانعت از سیر قطارهای فاقد ایمنی در شبکه‌ ریلی

ممانعت از سیر قطارهای فاقد ایمنی در شبکه‌ ریلی
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- مدیرعامل راه‌آهن در نشست با اعضای کمیسیون عالی سوانح بر ضرورت بازنگری مقررات سیر و حرکت با هدف افزایش ایمنی و رفاه مردم تاکید کرد و خواستار اصلاح و به روز رسانی قوانین و مقررات از سوی اعضای کمیسیون شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85165830/%D9%85%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8Cمنبع: https://www.irna.ir/news/85165830/%D9%85%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C