منصوری: سرعت‌بخشی انجام پروژه‌های نیمه تمام برای دولت اهمیت زیادی دارد

منصوری: سرعت‌بخشی انجام پروژه‌های نیمه تمام برای دولت اهمیت زیادی دارد
تهران – مجله خبری راه و ساختمان – معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: سرعت‌بخشی انجام پروژه‌های نیمه تمام برای دولت و شخص رئیس‌جمهور اهمیت زیادی دارد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85445895/%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C

  محورهای چالوس و هراز مسدود است