منظومه روستایی؛ زمینه‌ساز توسعه پایدار در استان اردبیل

منظومه روستایی؛ زمینه‌ساز توسعه پایدار در استان اردبیل
اردبیل – مجله خبری راه و ساختمان – برنامه آبادانی و پیشرفت منظومه‌های روستایی در قالب رویکرد آمایشی و در برنامه‌ریزی‌های روستایی در حالی در دستور کار متولیان و دست‌اندرکاران امر در استان اردبیل قرار گرفته است و به نظر می‌رسد رویکردهای جدیدی در نوسازی روستایی حاکم شده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85220617/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84منبع: https://www.irna.ir/news/85220617/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84