مه‌گرفتگی در برخی از محورهای استان خراسان شمالی

مه‌گرفتگی در برخی از محورهای استان خراسان شمالی
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- کارشناس مرکز مدیریت راه‌های کشور با اعلام ترافیک سنگین در برخی از محورهای مواصلاتی از مه‌گرفتگی در برخی از محورهای خراسان شمالی خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85307490/%D9%85%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8Cمنبع: https://www.irna.ir/news/85307490/%D9%85%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C