مه گرفتگی در محورهای چالوس و هراز/وزش باد در محورهای سیستان، خراسان‌جنوبی و شمال

مه گرفتگی در محورهای چالوس و هراز/وزش باد در محورهای سیستان، خراسان‌جنوبی و شمال
تهران – مجله خبری راه و ساختمان – کارشناس مرکز مدیریت راه‌های کشور از مه گرفتگی در محورهای چالوس و هراز و وزش باد و کاهش دید در مسرهای سیستان، خراسان‌جنوبی و شمالی خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85169380/%D9%85%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3-%D9%88-%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86منبع: https://www.irna.ir/news/85169380/%D9%85%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3-%D9%88-%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86