موانع ساخت پروژه پنج هزار و ۴۰۰ واحدی نهضت ملی مسکن کرمانشاه برطرف شد

موانع ساخت پروژه پنج هزار و ۴۰۰ واحدی نهضت ملی مسکن کرمانشاه برطرف شد
کرمانشاه- مجله خبری راه و ساختمان- سرپرست اداره کل راه و شهرسازی کرمانشاه از برگزاری نشستی با محوریت بررسی موانع مربوط به پروژه پنج هزار و ۴۰۰ واحدی نهضت ملی مسکن استان به منظور تسریع در عملیات اجرایی آن در بنیاد مستضعفان کشور خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85165384/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87منبع: https://www.irna.ir/news/85165384/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87