مکانیزه‌ترین فرودگاه کشور پس از ۱۱ سال در یک قدمی افتتاح

مکانیزه‌ترین فرودگاه کشور پس از ۱۱ سال در یک قدمی افتتاح
کیش – مجله خبری راه و ساختمان – حمل و نقل از ارکان اصلی صنعت گردشگری است و در این راستا ایجاد زیر ساخت‌های لازم برای توسعه حمل و نقل هوایی در جزیره‌ای با شرایط جغرافیایی همانند «کیش»، نقطه عطفی بی چون و چرا در توسعه محسوب می‌شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85190469/%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%82%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%ADمنبع: https://www.irna.ir/news/85190469/%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%82%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD