ناوگان مورد نیاز برای بازگشت زائران اربعین به مرزها اعزام می‌شود

ناوگان مورد نیاز برای بازگشت زائران اربعین به مرزها اعزام می‌شود
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گفت: با توجه به برآورد تقاضای سفرهای بازگشت زائران که تا آخر هفته جاری به اوج می‌رسد، ناوگان مورد نیاز از استان‌های سراسر کشور به مرزها اعزام می‌شوند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85220784/%D9%86%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85220784/%D9%86%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF