نخستین دستگاه پیشرفته ضدیخ‌پاش هواپیما ساخت داخل تحویل فرودگاه اردبیل شد

نخستین دستگاه پیشرفته ضدیخ‌پاش هواپیما ساخت داخل تحویل فرودگاه اردبیل شد
اردبیل-مجله خبری راه و ساختمان- نخستین دستگاه مدرن ضدیخ‌پاش هواپیما در کشور، ساخت شرکت لجور اراک در آیینی با حضور استانداران اردبیل و مرکزی تحویل فرودگاه اردبیل شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85246687/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B6%D8%AF%DB%8C%D8%AE-%D9%BE%D8%A7%D8%B4-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87منبع: https://www.irna.ir/news/85246687/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B6%D8%AF%DB%8C%D8%AE-%D9%BE%D8%A7%D8%B4-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87