نخستین مرکز مدیریت و کنترل عملیات پروازی occ در اربعین راه‌اندازی شد

نخستین مرکز مدیریت و کنترل عملیات پروازی occ در اربعین راه‌اندازی شد
تهران – مجله خبری راه و ساختمان – سخنگوی سازمان هواپیمایی کشور گفت: مرکز مدیریت و کنترل عملیات سازمان هواپیمایی کشوری به‌عنوان یک تجربه موفق نخستین‌بار در نوروز ۱۴۰۲ راه‌اندازی و تشکیل شده و در ایام اربعین باتوجه‌به افزایش حجم پروازها فعالیت این مرکز آغاز شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85217257/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%DB%8C-occ-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8Cمنبع: https://www.irna.ir/news/85217257/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%DB%8C-occ-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C