نخستین مسافران ایستگاه جدید خاوران از تبریز عازم مشهد مقدس شدند

نخستین مسافران ایستگاه جدید خاوران از تبریز عازم مشهد مقدس شدند
تبریز – مجله خبری راه و ساختمان – همزمان با افتتاح خط آهن تبریز – بستان آباد و ایستگاه خاوران به دست رییس جمهور، نخستین مسافران قطار در این مسیر جدید با بدرقه آیت الله رئیسی عازم شهر مقدس مشهد شدند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85134876/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%B9%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85134876/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%B9%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF