نقشه راه ساماندهی تایید صلاحیت سازندگان سازه‌های فولادی تدوین می‌شود

نقشه راه ساماندهی تایید صلاحیت سازندگان سازه‌های فولادی تدوین می‌شود
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- سرپرست مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی از تدوین شدن نقشه راه ساماندهی تایید صلاحیت سازه‌های فولادی خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85206870/%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86منبع: https://www.irna.ir/news/85206870/%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86